Złote kolczyki  - skąd się tak naprawdę wzięły?

Podejmując rozważania nad początkami sztuki złotniczej w Polsce, natrafiamy na sporo trudności. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zabytki z pierwszego tysiąclecia, są one głównie przedmiotem zainteresowań archeologów i do pewnego stopnia historyków; historycy sztuki zasadniczo rozpoczynają swe badania od czasów późniejszych. Mamy tutaj do czynienia z jednej strony z bardzo ogólnym datowaniem odkrywanych w czasie badań archeologicznych wyrobów, z drugiej zaś z dużą ilością importów, które wprawdzie wyznaczają drogi handlowe i świadczą o zainteresowaniach nabywców (niewątpliwie oddziałały też na wyroby lokalne), ale do badań nad złotnictwem w Polsce są właściwie mało przydatne. Jeśli chodzi o przedmioty odnajdywane stale w postaci tzw. skarbów czy też ozdób stroju w czasie prac wykopaliskowych, wymienić można: pierścionki, zausznice, kabłączki skroniowe, wisiorki,złote kolczyki klamry do szat oraz kaptorgi służące do przechowywania amuletów i ziół. Wyroby te były wykonywane z reguły ze srebra przy użyciu różnych technik. Odlewano je i kuto oraz zdobiono za pomocą stempli. Bardzo często przedmioty te ornamentowano techniką filigranu, co jest zrozumiałe z uwagi na fakt, że nie wymagało to rozwiniętego warsztatu. Należy tu podkreślić, że niektóre ze spotykanych przedmiotów takie jak złote kolczyki uważa się za specjalność polskich warsztatów ? mamy tu na myśli kabłączki skroniowe ze żłobkowanym uchem (mówi się nawet o kujawsko-pomorskim typie tych wyrobów).

 

złote kolczyki

Bardzo ozdobnie bywały też potraktowane kaptorgi (rodzaj mieszka), na przykład z Borucina (XI w.) suto ozdobiona filigranem, znaleziona wraz z 35 srebrnymi przedmiotami i 5 złotymi. Jeśli chodzi o miejsce takich znalezisk, wymienić tu można: Brześć Kujawski, Ostrów Lednicki, Sejkowice i Brzozowo Nowe. Należy tutaj zaznaczyć, że wieki X - XI uważa się za okres świetności tego rodzaju wyrobów, a w tym i złote kolczyki które często trudno jednak uznać bez wątpliwości za wykonane na miejscu. Jeśli chodzi o importy, napływały one z dalekich ośrodków z: Bizancjum, Rusi, Gotlandii oraz południowych Niemiec.

Złote kolczyki

 

Doniosłe znaczenie w rozwoju dalszych losów złotnictwa w Polsce miało przyjęcie chrześcijaństwa, utworzenie hierarchii kościelnej i powstanie pierwszych klasztorów. Zjawiska te, idące w parze z konsolidowaniem się państwowości i ustabilizowaniem granic, zaważyły w różny sposób na 

rozwoju złotnictwa. Trzeba bowiem pamiętać, że najwcześniejsze okazalsze wyroby kunsztu złotniczego są to przede wszystkim obiekty o kościelnym przeznaczeniu ? kielichy, relikwiarze, złote kolczyki, krzyże ołtarzowe, wreszcie insygnia władzy biskupiej. Cenne źródło stanowią tutaj przekazy archiwalne. Wiadomo na przykład, że cesarz Otton III w 1001 r. przesłał z Pereum pod Rawenną jako dary do Polski nie tylko księgi liturgiczne, ale i naczynia kościelne. Według informacji czeskiego kronikarza Kos- masa w 1038 r. książę Brzetysław wywiózł z Gniezna kosztowności zabrane z kościołów na przeszło 100 wozach, m.in. złote blachy z ołtarza ? grobu św. Wojciecha i ogromny krzyż ufundowany przez króla Bolesława Chrobrego. Najwcześniejszy inwentarz skarbca katedry na Wawelu, spisany w 1100 r. za czasów biskupa Maura, wymienia m.in. ?calices XVIII, sex ex eis de auro, candelabra X argentea, corona aurea, cruces XII auree, vexillum auro paratum?.

 

 

                                                                                                                      Złote kolczyki

Mamy także informacje o powszechnym używaniu wyrobów złotych na dworach królów i książąt polskich. Według relacji Galla Anonima w Kronice polskiej: ?nie tylko komesowie, lecz nawet ogół rycerstwa nosił łańcuchy złote niezmiernej wagi;złote kolczyki tak wszyscy opływali w nadmiar pieniędzy. Damy zaś dworskie chodziły tak obciążone koronami złotymi, naramiennikami, naszyjnikami, łańcuchami złotymi, złotogłowiami i klejnotami, że gdyby ich drudzy nie podtrzymywali, nie mogłyby udźwignąć tego ciężaru kruszców?. Naturalnie trzeba wziąć pod uwagę, że jest to dzieło literackie, a nie inwentarz skarbca kościelnego.

Warto też przypomnieć złoty posąg dziecka wykonany na dworze Władysława Hermana, ofiarowany opactwu w Saint-Giłles w Prowansji, oraz insygnia wywiezione przez Rychezę z Polski do Niemiec. Wszystko to wskazuje na duże zapotrzebowanie na wyroby złotnicze, a w tym złote kolczyki które z całą pewnością pochodziły nie tylko z importu, ale i wykonywane były na miejscu. Zanim jednak zajmiemy się lokalnymi wyrobami, które z natury rzeczy przedstawiają się skromniej, warto zapoznać się z dziełami obcych silnych ośrodków, jakie dostały się do Polski w pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia. W tej dziedzinie na pierwszym miejscu z uwagi na wartość artystyczną, ciekawy program ikonograficzny i zagadkową proweniencję, wymienić należy uważaną dawniej za wyrób lokalny (czego nie można zdecydowanie odrzucać) tzw. czarę włocławską.

 

złote kolczyki w Zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Po przeprowadzonych w ostatnich latach badaniach porównawczych to srebrne naczynie uważa się hipotetycznie za kielich z X w., wykonany prawdopodobnie na wzór znacznie wcześniejszego wyrobu wschodniego. Warto tu dodać, że czarę włocławską wyróżnia bogata dekoracja figuralna złożona ze scen z dziejów Gedeona według księgi Sędziów.

Największą grupę importów stanowią dzieła ozdobione emalią ? wyroby limuzyjskie: relikwiarze, oprawy ksiąg, krzyże i kurwatury pastorałów. Z wymienionych przedmiotów bogatą dekoracją figuralną i ornamentalną wyróżniały się relikwiarze z Czerwińska i Objezierza, jak również dwie skrzynki z Kamienia Pomorskiego (zaginione). Bodaj najwięcej zachowało się górnych partii pastorałów, przeważnie wydobytych z grobów: w katedrze poznańskiej (pochodzący z grobu nr 99), pastorał Jakuba Strepy (?) arcybiskupa halickiego, laska z klasztoru Cystersów w Jemielnicy na Górnym Śląsku z przedstawieniem Archanioła Michała walczącego ze smokiem (Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu), wreszcie pastorał odnaleziony w grobie biskupa Macieja z Gołańczy w katedrze włocławskiej. Złote kolczyki - Wymienione dotychczas dzieła z Limoges przeważnie datowane są na koniec w. XII lub na w. XIII.

Wyroby limuzyjskie nie wyczerpują naturalnie listy przedmiotów sprowadzonych w tym czasie do Polski. Prawdopodobnie z Nadrenii pochodzą dwa kielichy przechowywane w Trzemesznie, obecnie eksponowane w skarbcu katedry w Gnieźnie. Pierwszy z nich, tzw. kielich Dąbrówki, datowany na lata siedemdziesiąte XII w., w całości pokrywa ryta dekoracja figuralna, z użyciem niella, z typologicznie ułożonymi przedstawieniami ze Starego i Nowego Testamentu. Równie bogato dekorowany jest drugi kielich z Trzemeszna, pochodzący z czwartej ćwierci XII w. Naczynie to zdobią liczne sceny figuralne z życia Dawida, Saula, Eliasza i Elizeusza. Wysunięto hipotezę, że kielich ten mógł powstać w Polsce. Jeśliby tak było, należałoby przyjąć, że wykonał go wybitny mistrz wykształcony w którymś zachodnioeuropejskim ośrodku złotnictwa.

Oba kielichy trzemeszneńskie stanowią przykład romańskich naczyń liturgicznych z charakterystycznymi elementami, takimi jak: czara w formie półkuli, kulisty nodus, okrągła stopa i specyficzne przysadziste proporcje.

 

Często odnosi się złotnicze wyroby obce, złote kolczyki sprowadzane do Polski w czasach romanizmu do silnych ośrodków nadmozańskich. Wymienić tu można srebrną oprawę ewangeliarza księżnej Anastazji z czasu około 1160 r. z biblioteki katedralnej w Płocku. Przedstawiono tutaj na awersie Ukrzyżowanie z Matką Boską, św. Janem i donatorką, na rewersie zaś Chrystusa Pantokratora i symbole ewangelistów. W stosunku do oprawy ewangeliarza Anastazji postawiono również hipotezę o wykonaniu go w Polsce przez wykształconego nad Mozą złotnika, co jednak trudno udowodnić.

Z obiektów przywiezionych z zachodu złote kolczyki z Nadrenii, zasługuje na osobne wzmiankowanie zaginiony kielich ze Starej Łomnicy na Śląsku, datowany na drugą ćwierć XIII w. Kielich ze Starej Łomnicy miał bogatą dekorację plastyczną w formie medalionów na czarze i stopie. Nie jest wykluczone, że tego rodzaju zabytki mogły oddziaływać jako wzory przy powstawaniu na miejscu wykonywanych naczyń liturgicznych. Mniejszą grupę aniżeli przedmioty przywiezione z zachodu Europy stanowią obiekty sprowadzone z południa. Na szczególną uwagę zasługują tutaj złote diademy książęce w skarbcu katedry krakowskiej (jeden z czasu ok. 1240 - 1250 związany jest z którąś z córek Beli IV ? Kingą lub Konstancją ? przerobiony został jeszcze za życia właścicielki na wspaniały krzyż, na którym umieszczono też drugi diadem z tego czasu) oraz powstała około 1260 r. korona na hermie św. Zygmunta, darowana przez króla Kazimierza Wielkiego katedrze w Płocku ? obecnie depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie ? będąca pierwotnie prawdopodobnie ślubną koroną Jolanty, córki Beli IV, małżonki Bolesława Pobożnego. Wymienione insygnia według ostatnich badań uważane są za wyrób węgierski (podobnie jak odkryty na Wawelu wisior z kryształu górskiego oprawnego w filigran datowany na czwartą ćwierć XII w.). Wielu zwolenników ma również hipoteza, że diademy wykonano w Wenecji, przed połową XIII w.

Warto tu dodać, że wspomniane diademy,złote kolczyki,  wspaniale kameryzowane oraz zdobione przedstawieniami walczących rycerzy i motywami zwierzęcymi, są obok Szczerbca jedynymi insygniami władców, które dotrwały w Polsce z czasów romanizmu.

Kończąc rzecz o importach warto wspomnieć wyroby pochodzące 

z Bizancjum i Rusi. Dzieła złotnictwa bizantyńskiego najlepiej reprezentować może relikwiarz w formie skrzynki (stauroteka) z kościoła św. Krzyża w Łęczycy, datowany na początek XIII w. Z Rusi sprowadzano m. in. tzw. pektorały - składy odnalezione w różnych miejscowościach : w Gnieźnie, Przemyślu i Krośnie.

Mówiąc o importach w dziedzinie złotnictwa, trudno pominąć złote kolczyki i  bogato zdobioną przy użyciu grawerunków i niella rękojeść tzw. Szczerbca ? miecza koronacyjnego królów polskich ? przechowywanego w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu. Mimo wiele lat trwającej dyskusji Szczerbiec nie ma dotąd ustalonej proweniencji. Wiąże się go według nie istniejącego obecnie napisu z nie określonym bliżej księciem Bolesławem i datuje na XIII w. Interesującą nas rękojeść miecza zdobi bogata dekoracja, na którą składają się dwukrotnie powtórzone przedstawienia: Agnus Dei, symbole ewangelistów oraz motywy roślinne.' Omówione dotychczas importy wskazują na duże zapotrzebowanie na wyroby złotnicze, w tym złote kolczyki wyróżniające się wysoką wartością artystyczną, kiórego nie mogła zaspokoić lokalna produkcja. Z drugiej strony sprowadzane do Polski obce dzieła dowodzą poważnych aspiracji donatorów nie zadowalających się przedmiotami o prostej formie.

Obok wyrobów uważanych bez wątpliwości za import są jednak i takie złote kolczyki co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykonano je na miejscu, opierając się na osiągnięciach obcych ośrodków sztuki złotniczej. Tego rodzaju hipotezy, sygnalizowane już w odniesieniu do drugiego kielicha z Trzemeszna i oprawy ewangeliarza księżnej Anastazji, wysuwane są naturalnie z zastrzeżeniem, że chodzi tu o prace złotników sprowadzonych z zachodu Europy. Za tego rodzaju lokalne dzieło uważa się patenę ufundowaną (razem z kielichem) około 1180 r. przez księcia Mieszka Starego dla klasztoru Cystersów w Lądzie ? obecnie kolegiacie Panny Marii w Kaliszu. Patenę kaliską w całości pokrywają grawerunki z użyciem niella.

 

 

Złote Kolczyki

Złote kolczyki

Kolczyki złote 585 #2897

Kolczyki złote 585 #2897
Kolczyki złote 585 #2897

Kolczyki złote 585 #2897

Nr. katalogowy: #2897
Model: L0036K
Waga: 7.76g

Cena:

1 353,40 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2906

Kolczyki złote 585 #2906
Kolczyki złote 585 #2906

Kolczyki złote 585 #2906

Nr. katalogowy: #2906
Model: N0002K
Waga: 10.21g

Cena:

1 775,50 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2909

Kolczyki złote 585 #2909
Kolczyki złote 585 #2909

Kolczyki złote 585 #2909

Nr. katalogowy: #2909
Model: N0005K
Waga: 6.99g

Cena:

1 235,70 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2910

Kolczyki złote 585 #2910
Kolczyki złote 585 #2910

Kolczyki złote 585 #2910

Nr. katalogowy: #2910
Model: N0006K
Waga: 9.76g

Cena:

1 706,60 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2940

Kolczyki złote 585 #2940
Kolczyki złote 585 #2940

Kolczyki złote 585 #2940

Nr. katalogowy: #2940
Model: N0036K
Waga: 10.62g

Cena:

1 845,20 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2941

Kolczyki złote 585 #2941
Kolczyki złote 585 #2941

Kolczyki złote 585 #2941

Nr. katalogowy: #2941
Model: N0037K
Waga: 9.80g

Cena:

1 687,00 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2960

Kolczyki złote 585 #2960
Kolczyki złote 585 #2960

Kolczyki złote 585 #2960

Nr. katalogowy: #2960
Model: N0056K
Waga: 6.56g

Cena:

1 155,20 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2970

Kolczyki złote 585 #2970
Kolczyki złote 585 #2970

Kolczyki złote 585 #2970

Nr. katalogowy: #2970
Model: N0066K
Waga: 6.98g

Cena:

1 196,00 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2971

Kolczyki złote 585 #2971
Kolczyki złote 585 #2971

Kolczyki złote 585 #2971

Nr. katalogowy: #2971
Model: N0067K
Waga: 6.84g

Cena:

1 214,20 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2972

Kolczyki złote 585 #2972
Kolczyki złote 585 #2972

Kolczyki złote 585 #2972

Nr. katalogowy: #2972
Model: N0068K
Waga: 9.21g

Cena:

1 620,70 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2978

Kolczyki złote 585 #2978
Kolczyki złote 585 #2978

Kolczyki złote 585 #2978

Nr. katalogowy: #2978
Model: N0073K
Waga: 9.36g

Cena:

1 644,40 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2979

Kolczyki złote 585 #2979
Kolczyki złote 585 #2979

Kolczyki złote 585 #2979

Nr. katalogowy: #2979
Model: N0074K
Waga: 7.96g

Cena:

1 379,80 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2980

Kolczyki złote 585 #2980
Kolczyki złote 585 #2980

Kolczyki złote 585 #2980

Nr. katalogowy: #2980
Model: N0075K
Waga: 6.75g

Cena:

1 187,30 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2982

Kolczyki złote 585 #2982
Kolczyki złote 585 #2982

Kolczyki złote 585 #2982

Nr. katalogowy: #2982
Model: N0077K
Waga: 8.24g

Cena:

1 429,40 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2983

Kolczyki złote 585 #2983
Kolczyki złote 585 #2983

Kolczyki złote 585 #2983

Nr. katalogowy: #2983
Model: N0078K
Waga: 7.97g

Cena:

1 381,50 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2984

Kolczyki złote 585 #2984
Kolczyki złote 585 #2984

Kolczyki złote 585 #2984

Nr. katalogowy: #2984
Model: N0079K
Waga: 8.88g

Cena:

1 557,20 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2985

Kolczyki złote 585 #2985
Kolczyki złote 585 #2985

Kolczyki złote 585 #2985

Nr. katalogowy: #2985
Model: N0080K
Waga: 7.95g

Cena:

1 374,30 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2991

Kolczyki złote 585 #2991
Kolczyki złote 585 #2991

Kolczyki złote 585 #2991

Nr. katalogowy: #2991
Model: N0086K
Waga: 6.72g

Cena:

1 286,80 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2993

Kolczyki złote 585 #2993
Kolczyki złote 585 #2993

Kolczyki złote 585 #2993

Nr. katalogowy: #2993
Model: N0088K
Waga: 6.56g

Cena:

1 248,20 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2996

Kolczyki złote 585 #2996
Kolczyki złote 585 #2996

Kolczyki złote 585 #2996

Nr. katalogowy: #2996
Model: N0091K
Waga: 8.59g

Cena:

1 507,70 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #2998

Kolczyki złote 585 #2998
Kolczyki złote 585 #2998

Kolczyki złote 585 #2998

Nr. katalogowy: #2998
Model: N0093K
Waga: 6.69g

Cena:

1 154,50 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3002

Kolczyki złote 585 #3002
Kolczyki złote 585 #3002

Kolczyki złote 585 #3002

Nr. katalogowy: #3002
Model: N0097K
Waga: 7.16g

Cena:

1 243,80 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3003

Kolczyki złote 585 #3003
Kolczyki złote 585 #3003

Kolczyki złote 585 #3003

Nr. katalogowy: #3003
Model: N0098K
Waga: 7.34g

Cena:

1 276,40 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3007

Kolczyki złote 585 #3007
Kolczyki złote 585 #3007

Kolczyki złote 585 #3007

Nr. katalogowy: #3007
Model: N0102K
Waga: 8.26g

Cena:

1 461,20 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3008

Kolczyki złote 585 #3008
Kolczyki złote 585 #3008

Kolczyki złote 585 #3008

Nr. katalogowy: #3008
Model: N0103K
Waga: 8.52g

Cena:

1 507,40 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3013

Kolczyki złote 585 #3013
Kolczyki złote 585 #3013

Kolczyki złote 585 #3013

Nr. katalogowy: #3013
Model: N0108K
Waga: 9.13g

Cena:

1 603,50 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3017

Kolczyki złote 585 #3017
Kolczyki złote 585 #3017

Kolczyki złote 585 #3017

Nr. katalogowy: #3017
Model: N0112K
Waga: 6.76g

Cena:

1 175,80 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3018

Kolczyki złote 585 #3018
Kolczyki złote 585 #3018

Kolczyki złote 585 #3018

Nr. katalogowy: #3018
Model: N0113K
Waga: 7.09g

Cena:

1 233,90 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3021

Kolczyki złote 585 #3021
Kolczyki złote 585 #3021

Kolczyki złote 585 #3021

Nr. katalogowy: #3021
Model: N0116K
Waga: 6.70g

Cena:

1 165,60 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3022

Kolczyki złote 585 #3022
Kolczyki złote 585 #3022

Kolczyki złote 585 #3022

Nr. katalogowy: #3022
Model: N0117K
Waga: 7.61g

Cena:

1 322,30 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3024

Kolczyki złote 585 #3024
Kolczyki złote 585 #3024

Kolczyki złote 585 #3024

Nr. katalogowy: #3024
Model: N0119K
Waga: 7.11g

Cena:

1 231,50 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3025

Kolczyki złote 585 #3025
Kolczyki złote 585 #3025

Kolczyki złote 585 #3025

Nr. katalogowy: #3025
Model: N0120K
Waga: 7.28g

Cena:

1 268,00 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3034

Kolczyki złote 585 #3034
Kolczyki złote 585 #3034

Kolczyki złote 585 #3034

Nr. katalogowy: #3034
Model: N0129K
Waga: 9.34g

Cena:

1 610,60 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3043

Kolczyki złote 585 #3043
Kolczyki złote 585 #3043

Kolczyki złote 585 #3043

Nr. katalogowy: #3043
Model: N0138K
Waga: 8.62g

Cena:

1 505,40 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3044

Kolczyki złote 585 #3044
Kolczyki złote 585 #3044

Kolczyki złote 585 #3044

Nr. katalogowy: #3044
Model: N0139K
Waga: 8.98g

Cena:

1 566,60 zł

szt.

Kolczyki złote 585 #3045

Kolczyki złote 585 #3045
Kolczyki złote 585 #3045

Kolczyki złote 585 #3045

Nr. katalogowy: #3045
Model: N0140K
Waga: 8.47g

Cena:

1 477,90 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl